Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een oorspronkelijk (of: origineel) werk, om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen.

In artikel 1 van de Auteurswet wordt het auteursrecht als volgt omschreven:

"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld."

Het auteursrecht (‘copyright’ in het Engels) is een onderdeel van het rechtsgebied van de intellectuele eigendom. Dit rechtsgebied valt in hoofdzaak onder het privaatrecht. Privaatrecht is het recht tussen burgers onderling.

Het Nederlandse auteursrecht staat sterk onder invloed van Europese Wetgeving (Richtlijnen en Verordeningen). Ook rechterlijke uitspraken van het Europese Hof van Justitie is van grote invloed op de uitleg van onze eigen nationale Auteurswetgeving.