Verschillen per land

Hoewel één van de doelstellingen van de 'Richtlijn harmonisatie van bepaalde aspecten van auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij' het bereiken van harmonie in wetgeving was, bestaan er nog altijd grote verschillen tussen het auteursrecht in de Europese lidstaten.

Ook tussen Europa en de Verenigde Staten bestaan er belangrijke verschillen. Bij het afsluiten van een contract wordt altijd vermeld welk recht (van welk land) van toepassing is. Het is belangrijk hierop te letten, want dit kan consequenties hebben voor de gemaakte afspraken.

Vier voorbeelden van essentiële verschillen in wetgeving tussen landen voor wat betreft auteursrechten:

1. Het gebruik van een werk door een onderwijsinstelling is in de Verenigde Staten anders geregeld dan in Nederland. In Nederland ligt in de Auteurswet vast wanneer, en onder welke voorwaarden materiaal voor het onderwijs mag worden gebruikt. De VS daarentegen kennen het 'fair use' beginsel. Per gebruik wordt aan de hand van vier criteria vastgesteld of er sprake is van 'fair use'.

2. Continentale landen leggen sterke nadruk op de persoonlijkheidsrechten van een maker. Zij hechten daar veel belang aan. In Angelsaksische landen bijvoorbeeld is dit niet het geval.

3. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijkheidsrechten en exploitatierechten. Verschillende artikelen in de Auteursrecht regelen dit. Het Duitse recht verstrengelt de exploitatie- en persoonlijkheidsrechten. Daar is het auteursrecht ook niet overdraagbaar. Wel is het mogelijk de exploitatierechten (Nutzungsrechten) te licentiëren.

4. Waar we in Europa met naburige rechten te maken hebben, worden deze in de VS beschouwd als auteursrechten. In de VS heeft een producent van audio daardoor bijvoorbeeld wat meer juridische mogelijkheden om op te treden tegen misbruik.

Meer informatie