Over de auteurswet

Het uitgangspunt van de Auteurswet is tweeledig:

  • het beschermen van de maker van een werk, zodat deze zijn inspanning op enigerlei wijze te gelde kan maken
  • het ondersteunen van de informatievrijheid en informatie-uitwisseling.

De Auteurswet streeft naar een optimale balans tussen de rechten van de auteur en de vrijheid van informatie ten behoeve van de samenleving, waaronder consumenten, bedrijven en onderwijsinstanties. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of het wenselijk is dat bepaalde informatie wordt gemonopoliseerd, of dat er juist ruimte dient te bestaan om voort te bouwen op andermans creatieve voortbrengselen. Daarentegen wil een maker zijn investering meestal zoveel mogelijk beschermen. Door constante technologische ontwikkelingen staat het auteursrecht doorlopend onder druk.

Maker © werk 
De Wet stelt geen formele eisen aan het ontstaan van het auteursrecht; er hoeft dus geen 'copyright notice' © aan te worden toegevoegd. Een werk ontstaat op het moment dat het gemaakt wordt. Voorwaarde is wel een bepaalde mate van creativiteit en het persoonlijke stempel van de maker. Er is dus sprake van een maker en een werk. Beide begrippen zijn in beginsel onlosmakelijk aan elkaar verbonden: zonder maker geen werk, zonder werk geen maker.

Nieuwe ontwikkelingen 
Door de ontwikkeling van het internet en andere vormen van elektronische informatie-uitwisseling is deze balans veranderd. Zowel de maker, de auteur, als de gebruiker, de student, docent, onderzoeker of de bibliothecaris, hebben een nieuwe positie en nieuwe mogelijkheden gekregen. En de ontwikkelingen daarin zijn nog volop gaande. Dit geeft enerzijds soms onduidelijkheid, maar biedt anderzijds ook nieuwe uitdagingen voor auteur, onderwijsinstellingen en uitgevers.

1912, 2004 en 2015 
In de Auteurswet is het hoe en waarom van het auteursrecht vastgelegd. De wet dateert van 1912. In 2004 is de wet herzien in het licht van de digitale informatiemaatschappij (op basis van de Europese Richtlijn voor Auteursrecht en Naburige Rechten in de Informatiemaatschappij).In 2015 heeft er een nieuwe wijziging plaatsgevonden in verband met de versterking van de positie van de auteur bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht). 

Digital Single Market 
n 2015 heeft de Europese Commissie het voornemen geuit om tot 1 gemeenschappelijke Europese digitale markt te komen, met een modern, zo min mogelijk versnipperd Europees auteursrecht. Een single digital market die beter aansluit bij de dagelijkse werkelijkheid van de praktijk.

De Europese Auteursrechtrichtlijn zal derhalve worden gemoderniseerd en daarna in de Nederlandse wetgeving worden opgenomen. Hoofdpunten van de wetwijzigingen zijn toegankelijkheid van door het auteursrecht beschermde werken (legale content) voor consumenten binnen het territorium van de Europese Unie alsook het effectiever benutten van de interne markt.