Veelgestelde vragen over de APA-richtlijnen

Hieronder staan de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over de APA-richtlijnen.

  Algemeen

   

  1 Worden bij APA voet- en eindnoten gebruikt?
  APA maakt geen gebruik van voet- of eindnoten voor bronvermelding. In de tekst zelf wordt een korte verwijzing naar de gebruikte bron opgenomen en in de bronnenlijst de complete beschrijving (zie De APA-richtlijnen uitgelegd, Checklist: nr. 6). De reden hiervoor is economisch: het spaart papier uit.

   

  2 Waar kan een APA-regel gevonden worden die hier niet genoemd wordt?
  Alle officiële APA-richtlijnen kunnen teruggevonden worden in het boek: American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American. Psychological Association (6th edition). Washington: Auteur.

  Daarnaast houdt APA een weblog bij: http://blog.apastyle.org.

  Probeer bij twijfel zo volledig mogelijk te zijn, bedenk dat de bedoeling van een bronnenlijst is dat iemand anders de genoemde bron kan terugvinden. Neem bij twijfel Contact op met het Auteursrecht Informatiepunt van de eigen onderwijsinstelling.

  3 Welke publicaties komen in de bronnenlijst, alleen de bronnen waarnaar in de scriptie wordt verwezen of ook achtergrondliteratuur?
  Alleen de bronnen die in de tekst worden vermeld komen in de bronnenlijst.
   

   

  Verwijzingen in de tekst

   

  4 Hoe wordt in de tekst verwezen naar verschillende publicaties met dezelfde auteurs en jaartallen?
  Zie De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.4.1: Bronnen met dezelfde auteurs en/of jaartallen: Zelfde auteur en jaartal.

   

  5 Hoe wordt in de tekst verwezen naar een bron waarin een andere bron genoemd wordt?
  Zie De APA-richtlijnen uitgelegd,§ 3.3: Verwijzen naar een bron waarin een andere bron genoemd wordt.

   

  6 Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs?
  Zie De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.2: Meerdere auteurs.

   

  7 Moet bij regelmatig gebruik van dezelfde bron na elke zin een verwijzing geplaatst worden of mag dit aan het eind van de alinea of aan het begin van het hoofdstuk?
  Zie De APA-richtlijnen uitgelegd, § 1.2: Herhalen bronvermelding.

   

  8 Moet bij het citeren van een webpagina ook een paginanummer genoemd worden?
  Een webpagina heeft geen paginanummer en bij een citaat volstaat daarom auteur of organisatie en het jaartal. Indien van toepassing kan een hoofdstuk- of paragraafnummer genoemd worden. Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 1.4.5: Citaat van een internetbron.

   

  9 Hoe wordt naar meerdere bronnen tegelijk verwezen?
  Zie De APA-richtlijnen uitgelegd, § 1.5.3: Parafrase van meerdere publicaties.

   

  10 Hoe wordt verwezen naar een krantenartikel zonder auteur?
  Bij het ontbreken van een auteur wordt de titel in de tekst genoemd tussen dubbele aanhalingstekens; niet cursief omdat het artikel in de bronnenlijst ook niet cursief staat:

  Tekst
  (“Je smartphone als portemonnee”, 2016)

  Bronnenlijst
  Je smartphone als portemonnee. (2016, 29 juni). Metro, p. 7.

  Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.1: Ontbrekende gegevens.

   

  11 Hoe wordt in de tekst verwezen naar een televisie-uitzending?
  Naar een televisie-uitzending wordt op dezelfde manier verwezen als een krantenartikel of een webpagina.

  Tekst
  Brock (2012) of (Brock, 2012)

   

  Auteurs en organisaties

   

  12 Hoe worden tussenvoegsels weergegeven?
  Begin de achternaam met het tussenvoegsel en schrijf het tussenvoegsel met een hoofdletter. Neem de naam over zoals in de publicatie staat, bij een dubbele achternaam begint het tussenvoegsel met een kleine letter. Noem de naam helemaal in de tekst:

  Tekst
  (Van de Rijdt–van de Ven, 2007)

  Bronnenlijst
  Van de Rijdt–van de Ven, A. H. J. (2007). Samenhangende zorg in de eerste lijn.
          
  Geraadpleegd op 11 februari 2017, van
          http:// www .invoorzorg.nl/docs/ivz/ketenzorg/Samenhangende_Zorg_in_de_eerstelijn.pdf

   

  13 Hoe wordt verwezen naar meerdere webpagina’s van dezelfde organisatie met dezelfde datum?
  Zet achter het jaartal a, b, c, etc. De volgorde in de bronnenlijst, en dus welke jaartal een a krijgt en welke een b, wordt bepaald door de titel van de webpagina:

  Tekst
  (CBS, 2018a)
  (CBS, 2018b)

  Bronnenlijst
  CBS. (2018a, 14 februari). Arbeid en inkomen. etc.
  CBS. (2018b, 14 februari). Statistieken. etc.

   

  14 Hoe worden twee auteurs weergegeven met dezelfde achternaam, waarvan de voornaam met dezelfde letter begint?
  Wanneer twee verschillende publicaties dezelfde achternaam en voorletter(s) hebben wordt de volledige voornaam in de tekst en in de bronnenlijst [tussen vierkante haakjes] toegevoegd om aan te geven dat het om verschillende personen gaat. Bij de alfabetische volgorde wordt gekeken naar de voornaam. Ook in de tekst worden de voornamen genoemd, ongeacht het jaartal:

  Tekst
  (Hans Bakker, 2014)
  (Hugo Bakker, 2014)

  Bronnenlijst
  Bakker, H. [Hans]. (2014). Expansief leren van een schoolorganisatie: Een 
          activiteitstheoretisch model voor de basisschool.
  Assen: Koninklijke Van Gorcum.

  Bakker, H. [Hugo]. (2014). De 101werkvormen formule: Methode voor trainers en
          leerkrachten, voor het creëren van meer impact en leerresultaat
  . Zelhem: Het 
          Boekenschap.

   

  15 Hoe worden twee auteurs weergegeven met dezelfde achternaam, waarvan de letters van de voornaam verschillend zijn maar de publicatie uit hetzelfde jaar komt?
  In de tekst worden de voorletters vermeld. In de bronnenlijst verandert er niets:

  Tekst
  (Parket, A., 2018)
  (Parket, J., 2018)

  Bronnenlijst
  Parket, A. (2018). etc.
  Parket, J. (2018). etc.

   

  16 Hoe wordt de titel van een auteur, bijvoorbeeld dr. of drs., vermeld?
  Titulatuur wordt niet genoemd, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis:

  Tekst
  (Koning Willem-Alexander, 2014)

  Bronnenlijst
  Koning Willem-Alexander. (2014, 20 oktober). Toespraak van Zijne Majesteit de Koning
          tijdens 6e ASEM Culture Ministers’ Meeting
  . Geraadpleegd op 26 april 2016, van
          http:// www. koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2014/10/20/toespraak-van-zijne-majesteit-de-koning-
          tijdens-6e-asem-culture-ministers-meeting

   

  17 Wordt bij een achternaam de toevoeging junior/jr. vermeld?
  In de bronnenlijst wel, maar niet in de tekst:

  Tekst
  (Frenzel, 2018)

  Bronnenlijst
  Frenzel, Jr., L. E. (2018). Electronics explained: Fundamentals for engineers,
          technicians and makers
  (2nd edition). Oxford: Newnes.

   

  18 Hoe wordt in de tekst onderscheid gemaakt bij tweede en latere verwijzingen die door de toevoeging et al. gelijk worden?
  Noem extra auteurs, net zo lang totdat er een verschil is tussen beide verwijzingen. Om het verschil duidelijk te maken worden bij iedere verwijzing extra namen genoemd, ook bij de eerste verwijzing, net zo lang totdat er een verschil is. Voorbeeld:

  Tekst
  … (Huber, Van Vliet, & Boers, 2016) …
  … (Huber, Van Vliet, Giezenberg, et al., 2016) …

  Bronnenlijst
  Huber, M., Van Vliet, M., & Boers, I. (2016). Heroverweeg uw opvatting van het begrip
          ‘gezondheid’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 160(8), 39-42.

  Huber, M., Van Vliet, M., Giezenberg, M., Winkens, B., Heerkens, Y., Dagnelie, P. C., &
          Knottnerus, J. A. (2016). Towards a 'patient-centred' operationalisation of the new
          dynamic concept of health: A mixed methods study. BMJ Open, 6, 1-12.
          doi:10.1136/bmjopen-2015-010091

   

  19 Hoe wordt naar een webpagina zonder auteur verwezen?
  Wanneer de auteur niet bekend is, wordt de verantwoordelijke organisatie vermeld. Wanneer de organisatie eveneens niet bekend is, wordt de titel vermeld.
  Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.1: Ontbrekende gegevens.

   

  20 Hoe moet een webpagina worden weergegeven wanneer alleen de voornaam van de auteur bekend is?
  Wanneer alleen de voornaam van een auteur bekend is, noteer dan alleen de voornaam.

   

  21 Hoe worden namen en begrippen weergegeven die met een kleine letter beginnen en/of een hoofdletter in de naam hebben?
  De algemene regel is “Cite what you see”, met andere woorden: neem de naam over zoals in de publicatie staat, bijvoorbeeld iXperium Nijmegen, iPad of YouTube.

   

  22 Mag de naam van een organisatie worden afgekort als de organisatie deze afkorting ook gebruikt?
  Ja, dat mag. Wanneer er vaker naar dezelfde bron verwezen wordt mag vanaf de tweede verwijzing de afkorting worden gebruikt. Noem de eerste keer de naam voluit en tussen haakjes de afkorting of noem bij de eerste verwijzing de afkorting tussen vierkante haken zodat het voor de lezer duidelijk is waar de afkorting voor staat.

  Eerste verwijzing
  … Nederlands Jeugdinstituut (NJi, 2018)

  of

  (Nederlands Jeugdinstituut [NJi], 2018)

  Tweede en latere verwijzingen
  (NJi, 2018)

  Bronnenlijst
  Nederlands Jeugdinstituut. (2018). etc.

   

  23 Moeten de gegevens van een Nederlandstalige publicatie worden vertaald voor een Engelstalig verslag?
  Dat is niet verplicht, maar bedenk wie de lezer(s) van het verslag is, is het van toegevoegde waarde om de naam van de organisatie en/of de titel van een gebruikte publicatie te vertalen. Zo ja, zet deze dan tussen vierkante haakjes achter de Nederlandse titel:

  Gezondheidsraad [Dutch Health Organisation]. (2017). Verkennend onderzoek borstkanker [Exploratory research in breast cancer]. Retrieved from etc.

   

  Boeken, artikelen, hoofdstuk uit een boek, wetsartikelen, etc.

   

  24 Hoe wordt een hoofdstuk uit een boek in een bronnenlijst vermeld?
  Zie De APA-richtlijnen uitgelegd, § 2.2. Als de auteur van het hoofdstuk dezelfde is als de auteur van het boek wordt het hoofdstuk volgens de APA-richtlijnen niet apart genoemd.

  Wie toch expliciet een hoofdstuk zou willen noemen van een boek waarvan de auteur dezelfde is als van het boek, bijvoorbeeld in een reader, zou dit als volgt kunnen doen:

  Lees voor week 2 hoofdstuk 5:
  Migchelbrink, F. (2007). De vraagstelling en doelstelling. In Praktijkgericht onderzoek in
          zorg en welzijn
  (10e druk, pp. 67-76). Amsterdam: SWP.

  of

  Migchelbrink, F. (2007). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (10e druk).
          Amsterdam: SWP.
          Hoofdstuk 5: De vraagstelling en doelstelling (pp. 67-76).
   

  25 Wordt een ISBN in de bronnenlijst vermeld?
  Een ISBN wordt nooit genoemd.

   

  26 Wordt een vertaler in de tekst of bronnenlijst opgenomen?
  Een vertaler wordt niet in de tekst maar wel in de bronvermelding genoemd. Bij werken uit de klassieke literatuur die meerdere keren zijn vertaald kan indien bekend het originele jaar van publicatie worden toegevoegd. De originele titel mag tussen vierkante haken worden toegevoegd maar dit is niet verplicht.

  Shakespeare, W. (2009). Romeo en Julia [Romeo and Juliet] (F. Albers, Vert.).
          Amsterdam: De Bezige Bij. (Origineel werk gepubliceerd in 1595).

   

  27 Hoe wordt verwezen naar een eigen vertaling van een bron?
  Een citaat mag vertaald worden, bijvoorbeeld om de tekst beter leesbaar te maken. Een vertaling van een citaat geldt als een parafrase. Er hoeft niet vermeld te worden dat het om een vertaling gaat. Bij een vertaling van een citaat wordt wel aangeraden om het paginanummer te vermelden.

  In de literatuurlijst wordt de originele bron genoemd, eventueel met een vertaling van de titel tussen vierkante haakjes:

  Tekst
  Volgens Malaguzzi (1995) hebben kinderen individuele, juridische, maatschappelijke en sociale rechten (p. 63).

  Bronnenlijst
  Malaguzzi, L. (1995). In viaggio coi diritti delle bambine e dei bambini [Een zoektocht
          naar de rechten van jonge kinderen]. Utrecht: SWP.
   

  28 Hoe wordt verwezen naar een eerder gemaakt verslag?
  Wanneer een student in een verslag gebruik maakt van een eerder gemaakt verslag of opdracht is bronvermelding verplicht, anders is het zelfplagiaat. In de bronnenlijst is de vermelding:

  Student, A. (jaartal). Titel van verslag (Omschrijving van verslag). Herkomst publicatie.

  In de tekst worden naam en jaartal genoemd, eventueel ook het paginanummer als er geciteerd wordt.

  Tekst
  … in het stageverslag (Smit, 2016) dat ik vorig jaar maakte …

  Bronnenlijst
  Smit, J. (2016). De missie en visie van Pluryn (Stageverslag). Sociaal Pedagogisch
          Hulpverlening, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

   

  29 Hoe moet een tijdschrift- of krantenartikel zonder jaargang, nummer of paginanummering worden weergegeven?
  In sommige gevallen, met name bij online bronnen, worden jaargang, nummer en/of paginanummering niet genoemd. Ook bij speciale katernen en bijlagen kan nummering ontbreken. Omdat deze informatie niet beschikbaar is, kan deze ook niet vermeld worden. Het is wel mogelijk bij het ontbreken van een nummer de maand te noemen, of te verwijzen naar een paragraaf als de tekst is opgedeeld in meerdere secties. Een speciale uitgave kan apart genoemd worden met vierkante haken:

  Ammerlaan, R. (2010, juli/augustus). 'Ik ben bang dat liefde alleen maar een woord is':
          Harry Mulisch schrijver. Hollands Diep, (18), 47-48.
   

  Elkund, R. C. (Ed.). (2011, June). NASPSPA 2011 Conference Abstracts [Supplement].
          Journal of Sport & Exercise Psychology, 33.
   

  30 Wordt het paginanummer van een artikel van een vaktijdschrift genoemd in de tekst?
  Alleen als er wordt geciteerd.

   

  31 Worden de paginanummers van een artikel van vaktijdschrift genoemd in de bronnenlijst?
  In de bronnenlijst worden de paginanummers op het eind benoemd. Er wordt geen p. of pp. gebruikt.

  Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 2.3: Tijdschriftartikel.

   

  32 Hoe wordt naar een speciaal nummer van een tijdschrift verwezen in de bronnenlijst?
  Zet achter de titel van het nummer tussen vierkante haken een omschrijving, bijvoorbeeld ‘Themanummer’ of ‘Supplement’:

  Schoots, A., & Thissen, T. (Reds.). (2001). Insectenvriendelijk tuinieren
          [Themanummer]. Bijenhouden, 10(10).

   

  33 Hoe wordt een boek, tijdschriftartikel, rapport, etc. in de bronnenlijst vermeld als deze is gevonden op internet, bijvoorbeeld in een online databank?
  In de bronnenlijst wordt deze titel opgenomen als internetbron, omdat er verschil kan zijn tussen een online en een gedrukte versie. Bij sommige databanken zoals LexisNexis worden bijvoorbeeld niet altijd paginanummers genoemd. Raadpleeg voor de juiste vermelding De APA-richtlijnen uitgelegd en zoek bij de desbetreffende bron.

   

  34 Hoe wordt verwezen naar een artikel uit de databank Cochrane als er geen jaargang en/of paginanummers worden vermeld?
  Bij Cochrane is het jaar van uitgave tevens de jaargang. Wanneer paginanummers ontbreken worden deze niet vermeld:

  Mistiaen, P., & Poot, E. (2006). Telephone follow-up, initiated by a hospital-based health
          professional, for postdischarge problems in patients discharged from hospital to
          home. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006(4).
          doi:10.1002/14651858.CD004510.pub3

   

  35 Hoe wordt verwezen naar bronnen die alleen toegankelijk zijn na een inlog, bijvoorbeeld intranet van een stageinstelling?
  Zie De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.7.3: Document achter inlog.

   

  36 Wordt een webadres helemaal genoemd, ook als deze heel lang is?
  Om de geraadpleegde website terug te vinden wordt de gehele link genoemd. APA maakt geen gebruikt van TinyURL (verkorte link).

   

  37 Hoe wordt een doi vermeld in de bronnenlijst?
  Zie De APA-richtlijnen uitgelegd, § 2.3: Tijdschriftartikel.

   

  38 Hoe wordt naar een nieuwsartikel op een webpagina verwezen in de tekst en in de bronnenlijst?
  Zie voor online nieuwsberichten van kranten De APA-richtlijnen uitgelegd, § 2.4: Krantenartikel.

  Voor uitleg over berichten op nieuwswebsites zoals NU.nl het blogbericht NU.nl en andere nieuwswebsites.

   

  39 Hoe wordt verwezen naar wetten en/of wetsartikelen in de bronnenlijst?
  Zie De APA-richtlijnen uitgelegd, § 2.15.1: Wettekst.

   

  40 Hoe wordt verwezen naar online publicaties van de Tweede Kamer?

  Verwijs hiernaar als internetbron. Zie voor uitleg De APA-richtlijnen uitgelegd, § 2.15.2: Parlementair document. Houd er rekening mee dat Tweede Kamer geen organisatie is en dus niet als auteur wordt genoemd.

   

   

  Interview, persoonlijke communicatie

   

  41 Wordt een les of een hoorcollege in de bronnenlijst opgenomen?
  Lessen, hoorcolleges, workshops, lezingen, presentaties, etc. worden niet opgenomen in een bronnenlijst, omdat de lezer de informatie niet kan controleren. In de tekst wordt naar een les verwezen als persoonlijke communicatie (net als bijvoorbeeld een interview) door de naam van de les, de naam van de docent en de datum te noemen.
  Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 4.1: Persoonlijke communicatie.

   

  42 Hoe wordt verwezen naar een interview met meerdere personen?
  De personen kunnen als (een deel van) een groep worden aangeduid, bijvoorbeeld: “Uit de oriënterende interviews blijkt dat de medewerkers het voorstel ondersteunen” of “Van de 25 geïnterviewde werknemers zeiden er 12 een leidinggevende functie te ambiëren”. Omdat de geïnterviewde personen onderdeel uitmaken van het eigen onderzoek wordt er niet naar verwezen als persoonlijke communicatie.

   

  43 Hoe wordt verwezen naar een telefonisch interview en moet hier een verslag van gemaakt worden?
  Omdat het interview niet kan worden achterhaald door de lezer wordt er alleen naar verwezen in de tekst als persoonlijke communicatie, zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 4.1: Persoonlijke communicatie.

  Het is niet verplicht om hier een verslag van te maken en als bijlage op te nemen in het verslag, tenzij vooraf is aangegeven dat wel moet. Als een transcriptie van het interview in een bijlage wordt opgenomen wordt de verwijzing ‘persoonlijke communicatie’ vervangen door een verwijzing naar de bijlage.

   

  44 Hoe wordt verwezen naar verschillende interviews waarin dezelfde visie wordt gedeeld?
  Verwijs hier naar als persoonlijke communicatie waarbij de verschillende verwijzing worden gescheiden door een puntkomma: (A. Naam, persoonlijke communicatie, dag maand jaar; B. Naam, persoonlijke communicatie, dag maand jaar). Let op: is het interview onderdeel van het eigen onderzoek, dan wordt er niet naar verwezen omdat in het verslag de onderzoeksmethode al beschreven wordt.

   

   

  Tabellen, figuren, afbeeldingen

   

  45 Hoe wordt verwezen naar een afbeelding van internet op de voorkant een scriptie?
  Zie De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.8.3: Afbeelding uit publicatie of internet.

   

  46 Hoe wordt naar een tabel of figuur verwezen die via email is ontvangen van de stageinstelling?
  Zie De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.8.2: Ontvangen afbeelding.

   

  47 Hoe wordt verwezen naar een afbeelding uit een databank waarbij de gegevens door de maker van het verslag worden vertaald?
  De verwijzing is gelijk aan een afbeelding waarbij de gegevens niet vertaald worden, vervang de tekst ‘Overgenomen uit’ door ‘Aangepast overgenomen uit’.

   

   

  Overig/ ontbrekende info

   

  48 Hoe moet een bron zonder jaar van uitgave en/of zonder uitgever of plaatsnaam worden weergegeven?
  Zie De APA-richtlijnen uitgelegd, § 3.1: Ontbrekende gegevens.

   

  49 Hoe moet een bron met meerdere plaatsnamen of uitgevers worden weergegeven?
  Zie De APA-richtlijnen uitgelegd, § 2.1: Boek - Uitgever.

   

  50 Moet een altijd doi altijd vermeld worden?
  Gebruik indien bekend altijd de doi.

   

  51 Wordt bij een doi ook Geraadpleegd op …, van … vermeld?
  Nee, de doi vervangt de raadpleegdatum en het webadres.

   

  52 Wanneer wordt Geraadpleegd op …, van … gebruikt?
  Bij het raadplegen van een internetbron (zonder doi).

   

  53 Moet een URL onderstreept en/of aanklikbaar zijn?
  Het is niet verplicht om een weblink aanklikbaar te maken, maar wordt aanbevolen als het eigen verslag een elektronisch document is, als service aan de lezer.
  In programma’s als Word en PowerPoint worden links vanzelf blauw gekleurd en tevens onderstreept en na een keer aanklikken wordt de kleur in de meeste gevallen paars. Wie dat mooier vindt kan de streep onder de link weghalen en/of de kleur aanpassen. Bedenk wat voor de lezer het meest duidelijk is of het meest overzichtelijk is. Zorg er in ieder geval voor dat de opmaak - onderstreept, gelinkt, gekleurd - in de gehele bronnenlijst dezelfde is.

   

  54 Een aantal van mijn internetbronnen zijn niet meer terug te vinden, moeten deze uit de bronnenlijst gehaald worden?
  Webpagina’s kunnen altijd gewijzigd worden of verdwijnen. Om die reden staat er een raadpleegdatum bij in de bronnenlijst en blijven deze bronnen in het overzicht staan.

   

  Bijlagen

   

  55 Hoe wordt in de tekst verwezen naar een figuur of tabel in een bijlage?
  Net als in de hoofdtekst kan een bijlage bestaan uit een tekst met figuren en/of tabellen. In de tekst wordt hiernaar verwezen door eerst de letter van de bijlage en daarna het nummer van de figuur of tabel te noemen, ‘Figuur A2’ bijvoorbeeld is de tweede figuur in Bijlage A. Gebruik ook de letter A wanneer er maar één bijlage is.

   

  56 Hoe wordt verwezen naar een figuur of tabel in een bijlage overgenomen uit een bestaande bron?
  Net als in de hoofdtekst is het mogelijk dat in een bijlage tabellen of figuren worden opgenomen uit een bestaande bron. Deze wordt in dezelfde bronnenlijst genoemd als de bronnen waar in de hoofdtekst naar verwezen wordt. Voor een bijlage wordt dus geen aparte bronnenlijst gemaakt, ook al komt de bronnenlijst voor de bijlage(n) te staan.

  Hoe er naar tabellen en figuren verwezen wordt is afhankelijk van de oorspronkelijke, zie voor een overzicht en voorbeelden Het grote tabellen blogbericht en Het grote figuren blogbericht.

   

  57 Hoe wordt verwezen naar werk zonder auteursgegevens waarvan een nieuwe druk is verschenen?
  Wanneer er geen auteursgegevens bekend zijn wordt begonnen met de titel. Bij een tweede of volgende druk wordt de vermelding van de druk direct achter de titel en voor het jaartal gezet.

              (Basisarresten 2010, 2010)

  In de literatuurlijst komt te staan;

              Basisarresten 2010 (2e druk). (2010). Deventer: Kluwer.

   

  APA en Word

   

  58 Wat is het verschil tussen de APA-richtlijnen en de optie ‘Verwijzingen: Bronnen beheren’ in Word?
  Word biedt de mogelijkheid om een citaat of een bronnenlijst op te nemen in een document volgens de APA-normen. De verwijzingen zijn helaas niet altijd zoals in De APA-richtlijnen uitgelegd staan aangegeven. Zie Handleiding APA in Word voor uitleg.

   

  59 Hoe kunnen in Word twee verschillende verwijzingen achter elkaar gezet worden?
  Wanneer in de tekst naar meerdere publicaties tegelijk wordt verwezen worden de verwijzingen alfabetisch gerangschikt en gescheiden door een puntkomma (zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 1.5.3: Parafrase van meerdere publicaties):

              (De Vries, 2018; Jansen, 2017)

  In Word is de vermelding echter:

              (De Vries, 2018) (Jansen, 2017)

  Zet na de eerste verwijzing de cursor op de juiste plek binnen de haakjes en voeg daarna de volgende verwijzing toe. Word plaatst dan automatisch een puntkomma tussen beide verwijzingen.

   

  60 De verwijzing in de tekst door Word is niet helemaal juist, hoe kan dit worden aangepast?
  Klik in de tekst op de verwijzing, vervolgens op het pijltje rechtsonder. Als er een fout zit in de bronvermelding (bijvoorbeeld een spelfout) kan deze gewijzigd worden door ‘Bron bewerken’.

  Kies de optie ‘Citaat converteren naar statische tekst’ wanneer Word een onjuiste verwijzing geeft. De bronvermelding kan dan handmatig worden aangepast.

   

  61 Hoe wordt in Word een bronnenlijst gemaakt volgens de APA-richtlijnen?

  Er zijn twee basisregels voor de bronnenlijst volgens de APA-richtlijnen:

  1. Laat een vermelding vanaf de tweede regel inspringen
  2. Zorg voor een grotere regelafstand tussen de vermeldingen

  Gebruik voor het inspringen de optie ‘Verkeerd-om-inspringen’ bij het Liniaal. Selecteer de bronnenlijst, schuif de onderste naar rechts.

  Selecteer de tekst om de witregel in te voegen. Ga onder ‘Start’ naar Alinea en klik op het pijltje rechtsonder (‘Alinea-instellingen’)  en zet de Afstand – Na: op 8 pt.

  Zie ook de korte animatie Opmaak bronnenlijst in Word of lees het APA-blogbericht.

   

  62 Is er een handleiding APA in Word voor Apple MacBook?

  Nee, maar er is wel een blogbericht waarin een aantal verschillen genoemd worden in vergelijking met APA in Word 2013/2016.

   

   

  Handige links naar informatie over verwijzen