Alle vuistregels

Op deze pagina vind je een overzicht van alle vuistregels. Per onderwerp is er een link naar de content pagina.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze vuistregel geeft uitleg over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in het algemeen en in relatie tot het onderwijs en onderzoeksgegevens.

Auteursrechtelijke gebruiksvoorwaarden

Deze vuistregel legt uit hoe je erachter komt op welke wijze je een werk van anderen mag gebruiken, welke gebruiksvoorwaarden aan een werk verbonden kunnen zijn en wat deze voorwaarden kunnen inhouden.

Auteursrecht en onderzoeksgegevens

Deze vuistregel legt uit wat de belangrijkste aspecten van het auteursrecht zijn. Ook de bescherming van onderzoeksgegevens en het databankenrecht komen aan de orde. 

Auteursrecht en proefschriften

Deze vuistregel legt uit waar je op moet letten als je je proefschrift publiceren of op een andere manier openbaar wil maken

Basiskennis auteursrecht

Deze vuistregel geeft uitleg over de belangrijkste aspecten van het auteursrecht en de verschillende soorten rechten die je als maker van een werk hebt en welke uitzonderingen hiervoor gelden.

(Digitaal) onderwijsmateriaal

Deze vuistregel legt alle regels uit over het auteursrecht en het (her)gebruik van (digitaal) onderwijsmateriaal zoals artikelen, afbeeldingen, video’s of (delen van) een boek of tijdschrift. 

Gebruik van foto's en afbeeldingen

Deze vuistregel geeft uitleg over auteursrecht met betrekking tot het gebruik foto’s en afbeeldingen van anderen gebruiken in je lesmateriaal en presentaties.

Gebruik van video en geluid

Deze vuistregel geeft uitleg over wanneer je wel of niet gebruik mag maken van video en audio in het onderwijs. En aan welke regels moet je voldoen om niet in conflict te komen met het auteursrecht van de oorspronkelijke maker.

Open Educational Resources (OER)

Deze vuistregels legt uit je educational resources, ofwel leermaterialen, openbaar kan maken zonder de auteursrecht van de maker te schenden.

Patenten

Deze vuistregel geeft uitleg over wat er wordt verstaan onder het octrooi-, ofwel patentrecht. In deze vuistregels spreken we enkel van het patentrecht bij bijvoorbeeld het bedenken van een nieuw product.

Plagiaat

Deze vuistregel geeft uitleg over hoe je plagiaat kunt voorkomen. Plagiaat is het overnemen van gegevens uit andermans werk zonder correcte bronvermelding en het op die manier presenteren als je eigen werk. Het is intellectuele diefstal en wordt gezien als fraude. 

Presentaties en posters

Deze vuistregel geeft je de belangrijkste regels weer voor het gebruik van diverse materialen als tekst, foto’s, afbeeldingen en/of filmpjes in presentaties of posters. 

Publiceren eigen werk

Deze vuistregel geeft uitleg over het auteursrecht op je eigen artikel of boek. Ook gaan we in op het al dan niet overdragen van je auteursrecht als je een eigen werk gaat publiceren.

Rechten rondom data

Deze vuistregel geeft uitleg over de belangrijkste aspecten rondom de bescherming van data en databanken. Data passen niet in het stelsel van eigendomsrecht. Toch is bescherming mogelijk.

Scripties en (afstudeer)producten

Deze vuistregel geeft uitleg over de belangrijkste auteursrechtelijke kwesties waarmee je te maken kunt krijgen tijdens het schrijven van je scriptie of het maken van een ander (afstudeer)product.

Weblectures

Deze vuistregel benoemd waar je op moet letten wanneer je een weblecture maakt en/of openbaar wilt maken als het om het auteursrecht gaat.